Přihlášení Registrace 0,00 Kč
GLOBALLUX e-shop (http://www.globallux.cz/)
Úvodní stránka » VŠE O NÁKUPU » Obchodní podmínky platné do 31.12.2013

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013

 

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013
1. Všeobecná ustanovení

 • Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti firmy Ing. Milan Houska, (dále (jen prodávajícího), a jeho zákazníka, (dále jen kupujícího). Ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou součástí
 • Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu objednané zboží za podmínek stanovených těmito Obchodními podmínkami, (dále jen podmínkami) a kupující se zavazuje toto objednané zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu.

2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Váhy, rozměry a ostatní údaje obsažené v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné.  Prodávající se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat:

 • bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
 • vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR
 • vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních opraven, jeli to pro daný druh zboží obvyklé

3. Místo plnění

Místem plnění je místo uvedené v objednávce. Datum zdanitelného plnění je shodné s převzetím zboží ze strany kupujícího.

 • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se může vyžadovat formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží.
 • Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky, e-mailem či písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

4. CENY

Ceny uvedené v našem e-shopu jsou určeny pro koncového zákazníka. Z uvedených cen poskytuje podnikatelským subjektům, které se zaregistrují a uvedou svoje IČO a DIČ a mají zboží určené pro další prodej slevy, které s nimi osobně projednáme. Zaregistrovaným zákazníkům, se po opětném přihlášení do e-shopu pod přiděleným heslem zobrazují u zboží již jejich nákupní ceny bez DPH.
Na určité produkty, se dle Zákona o odpadech vztahují recyklační poplatky. Ceny ne e-shopu jsou uvedeny bez recyklačních poplatků. Poplatky naleznete na vystavené faktuře.

5. Úhrada dodaného zboží

 • Platba při převzetí zboží (dobírkou)
  Nejpoužívanější způsob platby, kdy objednané zboží hradíte při jeho převzetí. Vždy si prosím připravte potřebný obnos, urychlíte tím předání zásilky.
 • Platba bankovním převodem
  Při zvolení platby bankovním převodem od nás obdržíte proforma fakturu. Zboží bude doručeno až po uhrazení celé částky na náš bankovní účet.

  U podnikatelských subjektů, se kterými máme dlouhodobý obchodní styk poskytujeme splatnosti faktur ve výši 30ti dnů.

  U nových podnikatelských subjektů se kterými navazujeme obchodní styk, jsou první dodávky zboží zasílány na dobírku. Po navázání dlouhodobějšího obchodních vztahu přejdeme na platby převodem z účtu s dobou splatnosti 30 dnů. Pokud opakovaně dojde ze strany našich odběratelů k opoždění plateb proti době splatnosti uvedených na faktuře, jsme nuceni přejít zpět na dobírkovou formu úhrady a to až do úplného zaplacení dluhu.

6. DOPRAVNÉ

Vzhledem k neustále rostoucím dopravním nákladům, jsme byli nuceni přistoupit k zavedení úhrady poštovného u  dodávek zboží, které nedosahují fakturační hodnoty 4000Kč bez DPH. V takovém případě účtujeme při dodání zboží na fakturu poštovné 100Kč s DPH.
Při dodání zboží dobírkou účtujeme dopravné ve výši 120Kč s DPH.
Při částce nad 4000Kč jdou dopravní náklady na tíži naší firmy.

7. Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího v případě že mu zboží nevyhovuje

Kupující má právo podle odstavce 6 novely Občanského zákoníku č. 367/2000 do 14-ti dnů od převzetí zboží odstoupit od kupní smlouvy a zboží vrátit zpět prodávajícímu a obdržet zpět celou zaplacenou částku včetně poštovného vynaloženého na dopravu zboží k zákazníkovi a to 30ti dnů od doručení odstoupení od smlouvy (to znamená od převzetí vráceného zboží prodávajícím). Kupující vrací zboží zpět prodávajícímu na vlastní náklady, bez nároku na jejich úhradu. Vrácené zboží může být rozbalené, nesmí však být poškozené a jevit známky užívání nebo opotřebení takového rázu, že nebude možné jeho další použití. Musí být doručeno s nepoškozeným originálním obalem. Pokud kupující zjevně zboží užíval výrazně nad míru, která v daném případě postačuje k zjištění, zda mu dané zboží vyhovuje, nemusí mu být vrácena kupní cena v plné výši.
Lhůta 14 dnů pro vrácení zboží začíná běžet den následujícím po převzetí zboží, končí-li v den pracovního volna, prodlužuje se až do následujícího pracovního dne. Nejpozději poslední den lhůty tedy 14tý je nutné odstoupení doručit prodávajícímu a to buď jej zaslat písemně a doporučeně s dodejkou, platné je však i odstoupení zaslané elektronickou cestou, nestačí pouze 14tý den odeslat zboží.
Tento bod se vztahuje na případy, kdy zákazník obdržel zboží nepoškozené a v deklarované kvalitě pouze mu nevyhovuje. Vrácení poškozeného a jinak nekvalitního zboží je řešeno Reklamačním řádem.

8. Storno objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává, nebo pokud se výrazným způsobem změnila cena u dodavatele zboží a zákazník změnu ceny neakceptuje. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka vrácena zpět způsobem, na kterém se oba dohodnou. Prodávající má právo objednávku stornovat také v případě, že zákazník vyplní chybné nebo neúplné kontaktní údaje.

9. Ochrana osobních údajů

Provozovatel e-shopu Ing. Milan Houska prohlašuje a zavazuje se, že veškeré údaje osobní povahy, jež získá od svých zákazníků, nesdělí třetím osobám a bude jich využívat výlučně pro svoji potřebu související s dodávkou zboží. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující souhlas se zpracováním svých poskytnutých osobních údajů. Takto získané údaje jsou archivovány po dobu neurčitou. Pokud by je prodávající použil pro svoji nabídku obchodu a služeb, má subjekt údajů (kupující) právo písemně odvolat svůj souhlas s používání svých osobních údajů za tímto účelem.

10. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Telefonicky, e-mailem či faxem potvrzenou objednávkou (návrh kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti příslušnými obecně závaznými právními předpisy,"

11. Prohlášení

Firma Ing. Milan Houska se zavazuje k tomu, že nebude svěřená data prodávat, poskytovat třetí osobě, ani nijak nepoužije osobní data pro komerční nabídku.

Proč nakoupit u nás
 • zázemí kamenného obchodu
 • dodání zboží do 48 hodin
 • kontrolu funkčnosti zboží před odesláním
 • doprava nad 4000,- bez DPH zdarma
 • sleva 5% při každé další objednávce
 • rychlé vyřízení případných reklamací
 • záruku vrácení peněz v případě nespokojenosti
 • 16 letá historie firmy
Poptávka
Ochrana proti spamu. Napište prosím číslici osm:
Novinky e-mailem


Svítidla, světelné zdroje, ventilátory a elektroinstalační materiál

Internetový prodej svítidel, světelných zdrojů elektroinstalačního materiálu, zastoupení značek GREENLUX a KANLUX
powered by Internetový obchod Ordis e-shop
MOB: +420 608 339 309
INFO@GLOBALLUX.CZ
Veškerý obsah těchto webových stránek, včetně fotografií, textů, filmů, ikon, grafiky a ostatních prvků je chráněn zákonem o autorství. Použití jakékoliv části tohoto obsahu bez předchozího písemného souhlasu od společnosti Ing. Milan Houska. je zakázáno a bude postihováno občanskoprávní cestou nebo trestně stíháno.
  Nahoru