Přihlášení Registrace 0,00 Kč
GLOBALLUX (https://www.globallux.cz/)
Úvodní stránka » VŠE O NÁKUPU » OBCHODNÍ PODMÍNKY platné do 6.6.18

OBCHODNÍ PODMÍNKY platné do 6.6.18

 

Obchodní podmínky platné pro nákup v internetových obchodech provozovaných podnikatelem Ing. Milan Houska, Sídliště Křinické 206, 550 01 Broumov, IČO: 13543296, DIČ: 5409220597 platné od 1. 1. 2014.

Úvodní ustanovení
1.1. Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují povinnosti prodávajícího, kterým je podnikatele Ing Milan Houska IČ: 13543296 se sídlem Sídliště Křinické 206, PSČ 550 01 registrovaný v Živnostenském rejstříku (dále jen „prodávající“) a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.globallux.cz, se sídlem Poříčská 235, 549 32 Velké Poříčí a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „internetový obchod“).
1.2. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

2. Vymezení pojmů
2.1. Prodávající
je podnikatel Ing Milan Houska IČ: 13543296 se sídlem Sídliště Křinické 206, PSČ 550 01 registrovaném u obecního živnostenského úřadu Broumov, pod číslem jednacím 32205/2013, je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
2.2. Kupující je zákazník našeho internetového obchodu. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.
Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel, je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
2.3. Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele

3. Uživatelský účet
3.1.
Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce prodávajícího může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
3.2. Při registraci v internetovém obchodě a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
3.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
3.4.
Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
3.5.
Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 365 dnů nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
3.6.
Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

4. Kupní smlouva
4.1.
Návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží prodávajícím na internetový obchod.
4.2. Internetový obchod obsahuje zboží nabízené prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH a všech souvisejících poplatků. Nabídka zboží a jeho cena zůstává v platnosti po dobu, kdy je zboží na internetovém obchodu zobrazováno. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěného v internetovém obchodě jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
4.3. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, možných způsobech platby, jsou uvedeny na stránkách internetového obchodu samostatně a platí pouze v případě, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
4.4. Na základě registrace kupujícího v internetovém obchodě si kupující může založit vlastní uživatelský účet v internetovém obchodě, prostřednictvím kterého může zboží objednávat. Kupující může objednávat zboží v internetovém obchodě také bez registrace. Při registraci a při objednávání zboží kupující uvede správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu kupující při jakékoliv jejich změně aktualizuje.
4.5. Pro objednání zboží vyplní kupující v internetovém obchodě objednávkový formulář. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží, o kupujícím a o příjemci, pokud se liší od kupujícího, o vybraném způsobu dopravy a platby a o nákladech na ně, prostor pro uplatnění slevového kuponu, kalkulaci výsledné ceny s uvedením jednotlivých položek, z nichž se skládá, prostor pro poznámku určenou prodávajícímu.
4.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu apod.) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky, a to např. písemně či telefonicky.
4.7. Kupní smlouva je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena odesláním objednávky kupujícího prodávajícímu a doručením potvrzení o obdržení objednávky prodávajícího kupujícímu, která je prodávajícím kupujícímu zasláno na e-mailovou adresu kupujícího.
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
4.8. Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena u dodavatele zboží. V případě, že kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka bezodkladně převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.
4.9. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).
4.10. Kupující může objednávku zrušit zasláním emailu na adresu objednavky@globallux.cz.
4.11. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1829 odst. 1 občanského zákoníku je rovněž prodávající do doby převzetí zboží kupujícím oprávněn, kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
4.12. Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.
4.13. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

5. Odstoupení od kupní smlouvy pro spotřebitele (nikoliv podnikatele, čl. 5.7.)
5.1.
Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 kalendářních dnů od převzetí zboží. Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy začíná běžet následující kalendářní den od převzetí zboží.  Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy je odstoupení od smlouvy odesláno. Lhůta pro odstoupení se tak považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje. Odstoupení od smlouvý musí být prodávajícímu doručeno poštou na adresu provozovny prodávajícího Ing. Milan Houska, Poříčská 235, 549 32 Velké Poříčí, nebo elektronicky, na adresu elektronické pošty prodávajícího objednavky@globallux.cz Kupující může pro odstoupení od smlouvy využít vzorový formulář "Odstoupení od smlouvy" poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek.
5.2. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Spotřebitel odešle zboží s kompletním příslušenstvím na adresu Ing. Milan Houska, Poříčská 235, 549 32 Velké Poříčí. Kupující zabalí zboží do obalu, který vyhovuje přepravě křehkého zboží, aby nemohlo dojít k poškození zboží při dopravě.
5.3. Není-li spotřebitel již schopen zboží vrátit, anebo jeho hodnota byla již snížena, (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě oprávněn započíst svou pohledávku na náhradu chybějící hodnoty zboží za pohledávku kupujícího na vrácení kupní ceny po odstoupení od kupní smlouvy. Na kupní cenu, která má být spotřebiteli vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží. Spotřebiteli je tedy kupní cena vrácena v hodnotě ponížené o příslušnou částku.
5.4. Prodávající vrátí kupujícímu zaplacenou kupní cenu včetně ceny za balení a přepravu zboží a to do 14 dnů od okamžiku odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než dojde k doručení vraceného zboží , nebo od prokázání, že kupující zboží odeslal na adresu uvedenou v odstavci 5.2 této smlouvy. Kupující bere na vědomí, že v případě odstoupení od smlouvy má právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží na adresu prodávajícího. Avšak náklady, spojené s vrácením zboží prodávajícímu, pokud zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou, hradí kupující.
5,5. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1829 odst. 1 občanského zákoníku nelze mj. odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jako jsou LED pásky, LED kabely, LED lišty a profily pokud nejsou koupené v obchodním balení, ale jsou upravené na rozměr požadovaný zákazníkem.
5.6. Další informace k odstoupení spotřebitele ve 14 denní lhůtě jsou k dispozici na internetových stránkách prodávajícího http://www.globalluxl.cz/.
5.7. Odstoupení od kupní smlouvy pro podnikatele: V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí.

6. Cena zboží a platební podmínky
6.1.
Cenu zboží a náklady spojené s balením a dodáním zboží (dále jen „kupní cena“) dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu těmito způsoby: dobírkou, bankovním převodem na účet  296238594/0600 – GE Money Bank Praha, či v hotovosti v provozovně společnosti ve Velkém Poříčí, Poříčská 235, prodejna Kachličky Velké Poříčí.
6,2. Cena za dopravu se liší v závislosti podle zvolené metody dopravy, způsobu úhrady, výši objednávky a rozměru balíku. Při objednávce zboží do 4000,- Kč účtuje prodávající dopravné v závislosti na způsobu úhrady (dobírka, bankovním převodem). Při objednávce nad 4000,- Kč neúčtuje prodávající dopravné neúčtuje. Vyjímkou v obou případech je, že přepravní balík neodpovídá standardním rozměrům podle podmínek dopravce (dodání dlouhých LED lišt a LED profilů, paletová přeprava zboží). U nadrozměrných balikú si prodávající vyhrazuje právo navýšit přepravní náklady podle podmínek dopravce. O této skutečnosti musí prodávající předem kupujícího informovat. Pokud kupující s navýšením dopravného nesouhlasí, má prodávající právo odstoupit od smlouvy. Standardně je zboží doručováno přepravní společností Česká pošta a to Balík na poštu nebo Balík do ruky. U velko rozměrných dodávek jsou využívány dopravci PPL, DPD a další. V případě osobního odběru na adrese Poříčská 235, prodejna Kachličky, 54932 Velké Poříčí prodávající dopravné neúčtuje. Ceny dopravného jsou specifikovány oddílu Ceny dopravy.
6.3. V případě platby na dobírku či v případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V hotovosti může zákazník kupní cenu hradit pouze při osobním odběr v provozovně prodávajícího. V případě platby bankovním převodem je kupujícímu zaslána elektronickou poštou zálohová faktura a výzva k úhradě kupní ceny. Zálohová faktura je splatná, pokud není dohodnuto jinak do 3 dnů. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
6.4. Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu.  Tato faktura je přiložena do balíku, ve kterém je zákazníkovi zasláno zboží, nebo může být dle přání kupujícího zaslána v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.  Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.
6.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.
6.6. Po zákazníkovi, který si u prodávajícího v průběhu jednoho roku před učiněním objednávky objednal zboží na dobírku a toto zboží si v rozporu s kupní smlouvou od dopravce nepřevzal, bude prodávající požadovat platbu předem. Z toho důvodu i v případě zaslání objednávky se zvoleným způsobem platby dobírkou bude takový zákazník vyzván k úhradě zboží bankovním převodem a zboží bude expedováno až po připsání ceny zboží na účet prodávajícího.

7. Odpovědnost za vady, záruka
7.1.
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).
7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tom odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
7.3. V případě, že věc nemá vlastnosti uvedené v odstavci 7.2. může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
7.4. Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
7.5. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny Poříčská 235, 549 32 Velké Poříčí.
7.6. Uplatněná reklamace musí být dle § 19 odst.3 zákona o ochraně spotřebitele vyřízena bez zbytečného odkladu do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůta pro uplatnění reklamace začíná běžet ode dne následujícího po dni kdy byl prodávajícímu doručen e-mail/dopis nebo kdy mu bylo osobně nebo telefonicky oznámeno, že zákazník reklamuje vadné zboží.
7.7. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit Reklamační řád prodávajícího.

8. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení
8.1.
Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
8.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, doručovací adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, faxové číslo a dalších údajů potřebných v případě platby prostřednictvím spotřebitelského úvěru (dále jen „osobní údaje“).
8.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.
8.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího před odesláním zboží o změně ve svých osobních údajích.
8.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
8.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou, a to v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo ručně v tištěné podobě.
8.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat oznámením doručeným prodávajícímu.
8.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 8.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
- požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
- požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
8.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9. Zasílání obchodních sdělení
9.1.
Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na e-mailovou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na e-mailovou adresu kupujícího. Kupující je oprávněn tento svůj souhlas kdykoliv odvolat.
9.2. Kupující bere na vědomí, že v případě platby zboží prostřednictvím spotřebitelského úvěru, prodávající, jakožto zprostředkovatel, osobní údaje získané pro účely uzavření a realizace smlouvy o úvěru předá příslušné úvěrové společnosti.
9.3 Registrační číslopodnikatele u Úřadu pro ochranu osobních údajů je: 00046828
9.4 Kupující může svoje údaje nechat smazat či upravit zasláním žádosti na email objednavky@globallux.cz

10. Doručování korespondence
10.1.
Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučenou poštou. Kupujícímu je doručováno na e-mailovou adresu uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo v objednávce.
10.2. Zpráva je doručena:
- v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
- v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
- v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
- v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím úložní lhůty, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

11. Zpětný odběr elektrospotřebičů
Prodávající zajišťuje zpětný odběr elektroodpadu, které prodává prostřednictví internetového obchodu. Tato elektrozařízení jsou předávána jeho dodavatelů, kteří je likvidují prostřednictvím společností, se kterými mají uzavřené smlouvy o likvidaci elektroodpadu. Elektroodpad můžete zaslat poštou, a nebo ho osobně odevzdat na adrese provozovny Poříčská 235, 549 32 Velké Poříčí.
Elektrozařízení, elektroodpad, baterie ani akumulátory nesmí být odstraňovány spolu se směsným odpadem, ale musí být odkládány na místech k tomu určených, tj. ve sběrných dvorech nebo místech jejich zpětného odběru, např. na místech uvedených výše. Uvedená zařízení a odpady budou dále využity k výrobě nových zařízení. Nebezpečné a škodlivé látky z těchto zařízení a odpadů mohou poškodit životní prostředí či lidské zdraví.

12. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku
12.1.
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

13. Závěrečná ustanovení
13.1.
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele, je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
13.2. Kupující prohlašuje, že se před odesláním objednávky seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i se záručními a reklamačními podmínkami, a že s nimi souhlasí.
13.3. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem, přičemž k rozhodování sporů z kupní smlouvy, jakož i ze vztahů, které s touto smlouvou souvisí, je dána pravomoc a příslušnost soudů České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
13.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
13.5. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
13.6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. Na požádání je kupujícímu zaslána, a to na jeho náklady. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.
13.7. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy objednavky@globallux.cz Kontaktní údaje prodávajícího doručování pošty, Ing. Milan Houska, Poříčská 235, 549 32 Velké Poříčí. Telefon +420 491 524 921, +420 608 339 309, fax +420 491 524 924.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. ledna 2014

Proč nakoupit u nás
  • zázemí kamenného obchodu
  • dodání zboží do 48 hodin
  • kontrolu funkčnosti zboží před odesláním
  • doprava nad 4000,- bez DPH zdarma
  • sleva 5% při každé další objednávce
  • rychlé vyřízení případných reklamací
  • záruku vrácení peněz v případě nespokojenosti
  • 16 letá historie firmy
Poptávka
Ochrana proti spamu. Napište prosím číslici osm:
Novinky e-mailem


Svítidla, světelné zdroje, ventilátory a elektroinstalační materiál

Internetový prodej svítidel, světelných zdrojů elektroinstalačního materiálu, zastoupení značek GREENLUX a KANLUX
Vytvořilo SOFICO-CZ, a.s.
MOB: +420 608 339 309
INFO@GLOBALLUX.CZ
Veškerý obsah těchto webových stránek, včetně fotografií, textů, filmů, ikon, grafiky a ostatních prvků je chráněn zákonem o autorství. Použití jakékoliv části tohoto obsahu bez předchozího písemného souhlasu od společnosti Ing. Milan Houska. je zakázáno a bude postihováno občanskoprávní cestou nebo trestně stíháno.
  Nahoru