Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky platné pro nákup v internetových obchodech provozovaných podnikatelem Ing. Milan Houska, Sídliště Křinické 206, 550 01 Broumov, IČO: 13543296, DIČ: 5409220597 (dále jen „prodávající“).

1. Všeobecná ustanovení.
1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) byly zpracovány dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a dalších platných právních předpisů a upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy/licenční smlouvy, kdy na jedné straně je „prodávající“ a na straně druhé kupující (dále jen „kupující“).

1.2.  Zákazníkem internetového obchodu „prodávajícího je buď spotřebitel, na kterého se vztahuje ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele (dále jen „kupující“) nebo „podnikatel“, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti.
Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího,  je právnickou nebo fyzickou osobou, „podnikatel“ jež jedná při objednávání zboží  v rámci své podnikatelské činnosti, nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. V tomto případě se řídí vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

1.3. Tyto Obchodní podmínky jsou neoddělitelnou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují v souladu s ustanoveními § 1751 zákona č. 89/2012 Sb vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.globallux.cz, se sídlem Poříčská 235, 549 32 Velké Poříčí a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webová stránka“).

1.4 Tyto obchodní podmínky se přiměřeně použijí i na uzavírání veškerých kupních smluv mezi Prodávajícím a Kupujícím realizovaných mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (tj. telefonicky, faxem, e-mailem apod.).

1.5. Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami a s reklamačním řádem, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen. Na tyto obchodní podmínky a Reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

1.6. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.7. „Prodávající“ při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává „Kupujícímu“ zboží nebo služby.

1.8. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.9. Podle zákona o evidenci tržeb, EET je prodávající povinen vystavit kupujícímu
účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. 

2. Uzavření kupní smlouvy
2.1.
Návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží prodávajícím na internetový obchod.

2.2. Internetový obchod obsahuje zboží nabízené prodávajícím k prodeji, Součástí každé nabídky konkrétního zboží je označení zboží, popis jeho vlastností, informace o skladové dostupnosti, údaj o konečné ceně v české měně včetně všech daní a poplatků ,  informace o nákladech na dodání zboží a informace o způsobu použití, je-li to s ohledem na charakter zboží potřebné. Barevné zobrazení produktu  na fotografii v e-shopu, je závislé  na  kvalitě barevného podání monitoru kupujícího, a může být od dodaného produktu odstínově odlišné. Nabídka zboží a jeho cena zůstává v platnosti po dobu, kdy je zboží na internetovém obchodu zobrazováno.
Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěného v internetovém obchodě jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

2.3 Kupující zahájí proces uzavření kupní smlouvy vložením vybraného zboží z nabídky Internetového obchodu do košíku. Po vyplnění jeho identifikačních údajů, či přihlášením do registrovaného účtu, zvolení způsobu dopravy, způsobu platby za vybrané zboží, uplatnění slevového kuponu je Kupující seznámen s konečnou cenou nákupu, která zahrnuje součet cen za vybrané zboží umístěné v košíku včetně všech souvisejících služeb, daní či ostatních poplatků a cenu za dopravu tohoto zboží.
Na základě registrace kupujícího v internetovém obchodě si kupující může v internetovém obchodě založit vlastní uživatelský účet, prostřednictvím kterého, může zboží objednávat. Kupující může objednávat zboží v internetovém obchodě také bez registrace. Při registraci a při objednávání zboží kupující uvede správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu kupující při jakékoliv jejich změně aktualizuje. V souladu s Pravidly ochrany osobních údajů, může kupující zaškrtnout pole, ve kterém souhlasí se zasíláním novinek a akci e-shopu na svoji e-mailovou adresu a souhlas s pravidly o zaslání dotazníku společnosti Heureka pro Hodnocení spokojenosti zákazníků.

2.4 Kupujícímu je před odesláním (potvrzením) objednávky kdykoliv umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil. Odesláním objednávky Kupující akceptuje nabídku Prodávajícího na zboží a služby vložené do košíku Internetového obchodu, souhlasí s těmito obchodními podmínkami a činí neodvolatelnou nabídku Prodávajícímu na uzavření Kupní smlouvy a zároveň potvrzuje obeznámení s Pravidly ochrany osobních údajů dle čl. 7 těchto VOP.

2.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu apod.) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky, a to např. písemně či telefonicky.

2.6. Kupní smlouva je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena odesláním objednávky kupujícího prodávajícímu a doručením potvrzení o obdržení objednávky prodávajícího kupujícímu, která je prodávajícím kupujícímu zasláno na e-mailovou adresu kupujícího.
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, včetně Reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

2.7. Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena u dodavatele zboží. V případě, že kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka bezodkladně převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

2.8. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

2.9. Kupující může objednávku zrušit zasláním emailu na adresu objednavky@globallux.cz.

2.10. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1829 odst. 1 občanského zákoníku je rovněž prodávající do doby převzetí zboží kupujícím oprávněn, kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě, že byla kupujícím již uhrazena zálohová platba, vrátí prodávající kupujícímu kupní uhrazenou částku bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

2.11. Je-li kupujícím „podnikatel“, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

2.12 Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavíráním a plněním Kupní smlouvy jsou hrazeny výlučně Kupujícím.

2.13. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva „kupujícím“ ani „podnikatelem“. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

3. Odstoupení od kupní smlouvy
3.1.
Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující (spotřebitel) v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 kalendářních dnů od převzetí zboží. Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy začíná běžet následující kalendářní den, od dne kdy kupující zboží převzal. V termínu 14 dnů od převzetí zboží musí být prodávajícímu odstoupení od smlouvy doručeno poštou na adresu provozovny prodávajícího Ing. Milan Houska, Poříčská 235, 549 32 Velké Poříčí, nebo elektronicky, na adresu elektronické pošty prodávajícího objednavky@globallux.cz Kupující může pro odstoupení od smlouvy využít vzorový formulář Odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek.

3.2. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Spotřebitel odešle zboží s kompletním příslušenstvím na adresu Ing. Milan Houska, Poříčská 235, 549 32 Velké Poříčí. Kupující zabalí zboží do obalu, který vyhovuje přepravě křehkého zboží, aby nemohlo dojít k poškození zboží při dopravě.

3.3. Kupující bere na vědomí, že v případě odstoupení od smlouvy má právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s nákupem a vrácením zboží na adresu prodávajícího Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud je vrácené zboží částečně poškozeno, může prodávající v souladu s ustanovením § 1833 NOZ uplatnit na kupujícím právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na omezení vrácení kupní cenu a vrátí tak spotřebiteli sníženou kupní cenu. Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

3.4. Prodávající vrátí kupujícímu zaplacenou kupní cenu zboží, včetně ceny za balení a přepravu, kterou kupující zaplatil prodávajícímu při převzetí zboží a to do 14 dnů od okamžiku přijetí vráceného zboží, nebo od prokázání, že kupující zboží odeslal na adresu uvedenou v odstavci 3.2 této smlouvy. Kupující bere na vědomí, že v případě odstoupení od smlouvy náklady spojené s vrácením zboží na adresu prodávajícího nese kupující. Finanční prostředky budou vráceny kupujícímu převodem na účet, který kupující určí.

3.5. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1829 odst. 1 občanského zákoníku nelze mj. odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího,
Dále nemá kupující právo odstoupit od smlouvy v případě, že, zboží bylo poškozeno neodborným zásahem kupujícího, zboží bylo kupujícím upraveno a neodpovídá tak dodanému originálu.

3.6. Odstoupení od kupní smlouvy pro podnikatele:
V případě, že kupující není spotřebitel, ale podnikatel tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení od smlouvy nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí.

4. Cena zboží a platební podmínky
4.1.
Cenu zboží a náklady spojené s balením a dodáním zboží (dále jen „kupní cena“) dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu dobírkou, bankovním převodem na účet  296238594/0600 – GE Money Bank Praha, či v hotovosti v provozovně společnosti ve Velkém Poříčí, Poříčská 235, prodejna Kachličky Velké Poříčí.

4,2. Cena za dopravu se liší v závislosti podle zvolené metody dopravy, způsobu úhrady, výši objednávky a rozměru balíku. Při objednávce zboží od 0 do 3999,- bez DPH Kč účtuje prodávající dopravné v závislosti na způsobu úhrady (dobírka, bankovním převodem). Při objednávce nad 4000,- bez DPH Kč prodávající dopravné neúčtuje. Výjimkou v obou případech je, že přepravní balík neodpovídá standardním rozměrům podle podmínek dopravce (dodání dlouhých LED lišt a LED profilů, paletová přeprava zboží). U nadrozměrných balíků si prodávající vyhrazuje právo navýšit přepravní náklady podle podmínek dopravce. O této skutečnosti musí prodávající předem kupujícího informovat. Pokud kupující s navýšením dopravného nesouhlasí, má prodávající právo odstoupit od smlouvy. V případě osobního odběru na adrese Poříčská 235, prodejna Kachličky, 54932 Velké Poříčí prodávající dopravné neúčtuje.

4.3. V případě platby na dobírku či v případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V hotovosti může zákazník kupní cenu hradit pouze při osobním odběr v provozovně prodávajícího. V případě platby bankovním převodem je kupujícímu zaslána elektronickou poštou zálohová faktura a výzva k úhradě kupní ceny. Zálohová faktura je splatná, pokud není dohodnuto jinak do 3 dnů(přepsat na 7 dnů). Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

4.4. Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu.  Tato faktura je přiložena do balíku, ve kterém je zákazníkovi zasláno zboží, nebo může být dle přání kupujícího zaslána v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.  Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

4.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

4.6. Po zákazníkovi, který si u prodávajícího v průběhu jednoho roku před učiněním objednávky objednal zboží na dobírku a toto zboží si v rozporu s kupní smlouvou od dopravce nepřevzal, bude prodávající požadovat platbu předem. Z toho důvodu i v případě zaslání objednávky se zvoleným způsobem platby dobírkou bude takový zákazník vyzván k úhradě zboží bankovním převodem a zboží bude expedováno až po připsání ceny zboží na účet prodávajícího.

5. Dodací podmínky
5.1. Kupující může až do odeslání objednávky měnit obsah objednávky. Na změnu objednávky musí prodávajícího uvědomit a to tak, že v poznámce uvede, že se jedná o doplnění či změnu původní objednávky.

5.2. Prodávající ve většině případů garantuje odeslání do 48 hodin od uzavření objednávky. Prodávající má zboží skladem a částečně zboží u dodavatele. Pokud část objednaného zboží není u prodávajícího skladem má kupující možnost si zvolit, zda bude chtít zboží odeslat jako celek, až bude veškeré zboží skladem nebo po jeho částech. Je-li celková výše objednávky vyšší než 4000,- Kč s DPH a kupující zvolí dodávku po částech, prodávající dopravné neúčtuje.

5.3 Pokud objednané zboží není skladem a ani jej nebude možné dopravci předat do pěti dnů od obdržení objednávky, oznámí toto prodávající kupujícímu a zároveň jej bude informovat o dostupnosti nebo nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním. V případě, že kupující nebude souhlasit s poskytnutím jiného výrobku, má právo od smlouvy odstoupit.

5.4. Převzetí zboží od dopravce. Kupující je povinen zboží od dopravce řádně převzít a zkontrolovat neporušenost obalů. V případě, že kupující zvolil jako způsob platby dobírku, je povinen v souladu s podmínkami příslušné služby uhradit dopravci doběrečné. Řidič smluvního dopravce je povinen umožnit kupujícímu kontrolu neporušenosti obalu a v případě zjištění poškození s kupujícím sepsat protokol o škodě. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka byla doručena neporušená. V opačném případě jsou závady na zásilce zaznamenány v protokolu o škodě. V případě poškození obalu je kupující povinen prodávajícímu neprodleně doručit opis protokolu o škodě, a to na adresu Ing. Milan Houska, Poříčská 235, 549 32 Velké Poříčí. Telefon +420 491 524 921, +420 608 339 309, fax +420 491 524 924, nebo emailem na adresu objednavky@globallux.cz

6. Odpovědnost za vady, záruka
6.1.
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tom odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

6.3. V případě, že věc nemá vlastnosti uvedené v odstavci 5.2. může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

6.4. Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

6.5. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny Poříčská 235, 549 32 Velké Poříčí. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

6.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit Reklamační řád prodávajícího.

7. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

7.1 Prodávající plní svou informační povinnost vůči Kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů Kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím Pravidly ochrany osobních údajů
Registrační číslo podnikatele u Úřadu pro ochranu osobních údajů je: 00046828

8. Uživatelský účet
8.1.
Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce prodávajícího může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

8.2. Při registraci v internetovém obchodě a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

8.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

8.4.
Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 365 dnů nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

8.5.
Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

9. Doručování korespondence

9.1.
Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučenou poštou. Kupujícímu je doručováno na e-mailovou adresu uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo v objednávce.

9.2. Zpráva je doručena:
- v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
- v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
- v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
- v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím úložní lhůty, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

10. Zpětný odběr elektrospotřebičů
Prodávající zajišťuje zpětný odběr elektroodpadu, které prodává prostřednictví internetového obchodu. Tato elektrozařízení jsou předávána jeho dodavatelů, kteří je likvidují prostřednictvím společností, se kterými mají uzavřené smlouvy o likvidaci elektroodpadu. Elektroodpad můžete zaslat poštou, nebo ho osobně odevzdat na adrese provozovny Poříčská 235, 549 32 Velké Poříčí.
Elektrozařízení, elektroodpad, baterie ani akumulátory nesmí být odstraňovány spolu se směsným odpadem, ale musí být odkládány na místech k tomu určených, tj. ve sběrných dvorech nebo místech jejich zpětného odběru, např. na místech uvedených výše. Uvedená zařízení a odpady budou dále využity k výrobě nových zařízení. Nebezpečné a škodlivé látky z těchto zařízení a odpadů mohou poškodit životní prostředí či lidské zdraví.

11. Závěrečná ustanovení

11.1.
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele, je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

11.2. Kupující prohlašuje, že se před odesláním objednávky seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i se záručními a reklamačními podmínkami, a že s nimi souhlasí.

11.3. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem, přičemž k rozhodování sporů z kupní smlouvy, jakož i ze vztahů, které s touto smlouvou souvisí, je dána pravomoc a příslušnost soudů České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

11.5. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. Na požádání je kupujícímu zaslána, a to na jeho náklady. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

11.7. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy objednavky@globallux.cz Kontaktní údaje prodávajícího doručování pošty, Ing. Milan Houska, Poříčská 235, 549 32 Velké Poříčí. Telefon +420 491 524 921, +420 608 339 309, fax +420 491 524 924.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 7.6.18