Reklamační řád

1. Úvod
Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a  zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební Zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).

2. Všeobecná ustanovení
1.  Reklamační řád vydává podnikatel Ing Milan Houska IČ: 13543296 se sídlem Sídliště Křinické 206, PSČ 550 01 registrovaný v Živnostenském rejstříku, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává Kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby (dále jen „Prodávající“), za účelem informovanosti kupujícího o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady výrobků (reklamace) a povinností prodávajícího v souvislosti s reklamací.
2.  Kupující spotřebitel anebo kupující (dále jen „Zákazník“), převzetím zboží od prodávajícího souhlasí s tímto reklamačním řádem.
3.  Je-li kupujícím podnikatel, který zboží dále prodává v rámci své podnikatelské činnosti, řídí se odpovědnost za vady obchodním  zákoníkem.
4.  Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy mezi prodávajícím a kupujícím při uplatňování vad Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., a  z. č. 634/1992 Sb.

3. Vady zboží
1. Prodávající odpovídá spotřebiteli, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tom odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
2. Za vady zboží se považuje i dodání jiného zboží, než určuje smlouva a vady v dokladech nutných  k užívání. Pokud zákazník obdrží zboží, které nevykazuje deklarované parametry je oprávněn toto zboží u dodavatele reklamovat a požadovat výměnu, popřípadě vrácení peněz.

4. Práva kupujícího z vady zboží
1. Nemá-li věc vlastnosti uvedené v bodě Vady zboží, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené.
2. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.
2. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.
3. Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
4. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
5. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, v případě omezené životnosti výrobků při jejich obvyklém užívání, jedná se zejména o světelné zdroje. Životnost výrobků je publikována v katalogu výrobků prodávajícího na internetových stránkách https://www.globallux.cz

5. Lhůty pro uplatnění reklamace
1. Spotřebitel, je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
2. Záruční doba pro Kupujícího spotřebitele, činí 24 měsíců.
3. Záruční doba pro Kupujícího podnikatele, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, činí záruční doba pouze 12 měsíců.
4. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.
5. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny Zboží začíná běžet nová záruční doba.

6. Lhůty pro vyřízení reklamace
1. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace prodávajícímu.
2. Pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě, pak po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo, o podstatné porušení smlouvy.
3. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). V takovém případě je Prodávající povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

7. Společná ustanovení
1.  Místem uplatnění reklamace je provozovna společnosti Ing. Milan Houska-Globallux, Poříčská 235, 549 32 Velké Poříčí.
2.  Kupující musí uplatnit reklamaci dodáním zboží na své náklady na adresu provozovny společnosti uvedenou v bodě 1. spolu s popisem závady a dokladem o pořízení zboží, případně záručním listem.
3. Je-li kupujícím podnikatel, doručí prodávajícímu také soupis zboží na Reklamačním protokolu, který je ke stažení v internetovém obchodě prodávajícího.
4.  Zboží musí být při odeslání Prodávajícímu řádně uloženo a zabaleno tak, aby při dopravě nedošlo k jeho poškození.
5.  Prodávající rozhodne o reklamaci ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.
6.  Při vystavení případného dobropisu v případě odstoupení od smlouvy nebo slevě z ceny bude použita cena uvedená na dokladu prokazujícím uzavření kupní smlouvy.
8. Opravené, nebo vyměněné zboží je kupujícímu zasláno zpět na náklady prodávajícího.
8. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží.
8. V případě neoprávněné reklamace bude zboží zasláno zpět kupujícímu na náklady prodávajícího.

8. Závěrečná ustanovení
Tento reklamační řád nabývá platnosti dne  1. 1. 2014. Změny reklamačního řádu jsou vyhrazeny.